2021

Hållbarhetsredovisning

hero

Nyckeltal 2021

760MSEK

Omsättning

99%

Förnybara och återvunna bränslen

1TWh

Fjärrvärme

50 000

Hushåll och företag

Vd har ordet

När jag tittar tillbaka på året som gått känner jag framför allt stor stolthet. Det var ett annorlunda år på många sätt, präglat av pandemin och dess effekt på samhället, men trots att vi var mitt i det klarade vi på SFAB att leverera. I slutet av året utsattes dessutom energisystemet för en riktig köldknäpp som vi även den tog oss igenom utan påverkan på kundleveranserna. Året har minst sagt varit ett stresstest, ett test som vårt bolag tog sig igenom med betyg väl godkänt om jag får säga det själv. Jag är framför allt väldigt tacksam för våra medarbetares och samarbetspartners otröttliga vilja och kämpaglöd, även i utmanande tider.

Samtidigt kan vi se att det varit en lärorik tid och en hel del av de förändrade rutiner och arbetssätt vi har infört kommer att åtminstone till viss del kvarstå även när samhället öppnar upp igen och restriktionerna tas bort. Vi har tagit fram en plan för återgång till ett ”nytt normalläge”, med ett mer flexibelt och platsoberoende arbete vilket inte minst möjliggörs med den snabba digitala utveckling som skett och sker i samhället i stort. Det kan innebära bättre balans mellan arbetsliv och vardag för våra medarbetare, men även en möjlighet för oss till en breddad rekryteringsbas och fler vägar till samverkan med våra kunder.

Trots att vi har fått ställa om mycket och ibland även ställa in har mitt andra år som vd på SFAB också varit ett år där jag upplevt såväl kreativitet som stort driv i verksamheten. Vi har fortsatt vår resa mot ett mer marknadsorienterat bolag i samverkan med ägare, systerbolag och inte minst våra kunder. Med bland annat flera nya energitjänster i portföljen, utvecklade projektverktyg och ett nytt verksamhetssystem på plats ser jag med tillförsikt fram emot de kommande åren. Vi verkar även i en av landets mest expansiva regioner och det finns stor potential för utbyggnad av vår fjärrvärme till de nya utvecklingsområden som är på god väg att växa fram. Det är en spännande tid för vår region och vi som energibolag är en viktig part i byggandet av ett hållbart samhälle.

Inte minst slutet av året präglades även av en ökad debatt kring utmaningarna i dagens energisystem där kapacitetsbrist på elsidan och ovanligt kallt vinterväder gjorde bristerna kännbara. För oss inom fjärrvärme känns det trots allt tryggt och bra att vi oavsett väder eller tid på dygnet har full kapacitet att leverera värme till våra kunder utan obehagliga överraskningar på deras faktura. När elpriset har skjutit i höjden och åkt bergochdalbana har vårt fjärrvärmepris legat kvar enligt en prislista som ändras högst en gång per år, vilket vi dessutom informerar om i god tid i förväg. Det kan våra kunder känna sig trygga med.

Med den ökade elektrifieringen av samhället och de klimatutmaningar vi står inför är det viktigare än någonsin att vi använder energin rätt, där den behövs som mest. Det finns stor potential i att använda fjärrvärme för att värma bostäder. Fjärrvärmen är förutom väderoberoende lokalproducerad och behöver inte transporteras långa sträckor samtidigt som kraftvärmeproduktionen tillför välbehövlig el till samhället. El och fjärrvärme i samverkan kan vara grundstommen i ett hållbart energisystem. Rätt energi på rätt plats gör störst nytta för hela samhället.

När vi nu går in i ett nytt år gör vi det väl medvetna om energibranschens utmaningar, men också med tillförsikt och tro på framtiden. En framtid jag ser fram emot. Omvärlden förändras i snabb takt och vi ska inte bara följa utvecklingen, utan vara en del av den. Vi satsar på att utveckla såväl våra produkter som tjänster i partnerskap med våra kunder och vårt systerbolag Söderenergi. Tillsammans kan vi bygga vidare på fjärrvärmens och kraftvärmens samhälls- och kundnytta. För att vara ett hållbart bolag på sikt är det även av stor vikt att vi anpassar vår organisation och säkrar de kompetenser vi behöver, ett arbete som är påbörjat. Vi satsar in i framtiden!

Här i vår hållbarhetsredovisning för 2021 vi tittar tillbaka på året som gått utifrån viktiga hållbarhetsområden med fokus på miljö, sociala förhållanden och långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande. Jag hoppas du finner läsningen intressant och kanske även tankeväckande. Skulle den väcka intresse hos dig eller frågor är du mycket välkommen att höra av dig.

Med varma hälsningar,
Ulrika Snellman
Vd

Året som gått

Pandemin

Året präglades av den pågående pandemin och många aktiviteter fick ställas in. Som samhällskritisk verksamhet tog vi tidigt beslut att genomföra en rad åtgärder för att minimera risken för spridning bland personalen. T.ex. har stor del av medarbetarna arbetat hemifrån och vi har i möjligaste mån begränsat externa möten. På så sätt har vi undvikit spridning av smittan på arbetsplatsen och vår verksamhet har fungerat utan störningar.

Nytt verksamhetssystem

Ett flerårigt projekt med att byta verksamhetssystem gick slutligen i hamn och det nya systemet togs i drift under årets andra kvartal.

Det nya systemet innebär att vi kan leverera kvalitetssäkrade timvärden samtidigt som det skapar möjligheter för ytterligare kringtjänster och utökad mätvärdesinformation till kund.

Berghs School of Communications

Åtta studenter från Berghs School of Communication gjorde sitt examensarbete hos oss. Deras arbete resulterade i ett nytt kommunikationskoncept där SFAB profilerar sig som ”den vänliga grannen” för att bygga relation och skapa en mer personlig kontakt med våra kunder. Konceptet bygger på värme och känsla.

Fin is i Björkängshallen

I Björkängshallen i Huddinge installerade vi en ny kylmaskin för isproduktion. Projektet är ett samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter där SFAB sköter driften. Eftersom en kylmaskin genererar värme skapade vi även ett helhetssystem som kan nyttja spillvärmen till avfuktning och uppvärmning av tappvarmvatten och radiatorkretsloppet i till exempel omklädningsrum och övriga utrymmen.

Kontroll av fjärrvärmenätet

Med värmekamera från ett mindre flygplan kontrollerades fjärrvärmenätet under några nätter i början av året. Med hjälp av flygburen termografering kan man lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningar. Flygningarna skedde nattetid för att solen inte skulle värma upp tak, asfalt och annat och på så sätt riskera ett felaktigt resultat.

Städa Sverige

Att vi som bolag engagerar oss i det lokala samhället och vår närmiljö är för oss självklart. Det gör vi bland annat genom att stödja Städa Sverige - idrottens miljöorganisation. Under året genomfördes två städaktiviteter där de deltagande ungdomarna, förutom att samla in skräp från naturen och få en slant till lagkassan, fick lära sig om hur vi alla kan göra goda insatser för naturen och miljön.

Fjärrvärme för ett tryggt och hållbart energisystem

När vintern och kylan kom blev vi alla påminda om vikten av ett väl fungerande energisystem. Bristande elkapacitet och skenande priser på el lyfte återigen frågan kring vad som måste göras för att säkra tillgången på energi till ett överkomligt pris. Fjärrvärme, tillsammans med andra energislag, är en viktig del av lösningen för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem.

Tillgång på energi oavsett väder
Fjärrvärmen och kraftvärmen står för planerbar, lokal produktion av värme och el. Det är energi som inte är väderberoende och som inte behöver transporteras långa sträckor. Oavsett temperatur, väder och vind levererar kraftvärmen el och värme som till mycket stor del är förnybar eller återvunnen. Det finns stora möjligheter i att effektivt använda fjärrvärmen för att avlasta elsystemet. Genom att värma bostäder och lokaler med fjärrvärme minskar vi eleffektbehovet och elen kan användas där den behövs som mest.

Trygg värme till stabila priser
Som fjärrvärmekund kan man lita på att vår energi är driftsäker. Oavsett väder eller tid på dygnet har man tillgång till trygg värme. När priserna på el har skenat har vårt pris på fjärrvärme legat stabilt utan obehagliga överraskningar på fakturan. Eventuella prisförändringar sker högst en gång om året och aviseras alltid i god tid innan.

Förnybar och återvunnen energi
Vår fjärrvärme produceras med 99% förnybara eller återvunna bränslen. Det är i huvudsak restprodukter från samhället i form av skogsavfall, returträ samt utsorterat avfall från kontor och industrier. Material som inte går att återvinna och därför används för att producera energi istället för att läggas på deponi. På så sätt bidrar vi och våra kunder till ett cirkulärt samhälle där uttjänta produkter tas hand om och används för att producera värme och el till kommunernas invånare och verksamheter.

Med energiåtervinning undviker vi deponier och hushållar med jordens resurser

Vi är nog alla överens om att det vore bra om det inte uppkom något avfall i samhället och om allt som produceras eller konsumeras hade gått att återanvända eller återvinna. Men så ser inte verkligheten ut. Tvärtemot målsättningar om att minska mängden avfall ökar det såväl i Sverige som globalt. Samtidigt är det stora delar av avfallet vi inte kan eller bör återvinna. Det kan vara på grund av materialet i sig eller för att det innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen.

Det finns de i debatten som är emot avfallsförbränning och vi märker av att det även skapar frågor hos våra kunder. Men vad händer om man väljer bort fjärrvärme på grund av avfallet och den miljöbelastning som idag läggs på förbränningen? Förutom minskad produktion av värme och el i kraftvärmeverket står vi inför frågan vad vi gör av det avfall vi inte kan återvinna. Alternativet är deponi och stora risker för att farliga ämnen sprids i naturen och samhället. Eller att vi bränner upp avfallet och låter energin försvinna ut genom skorstenen.

I Sverige är inte tillåtet att deponera brännbart och annat organiskt avfall, men i Europa är det fortfarande vanligt då många länder saknar anläggningar för att återvinna avfallet och fjärrvärmesystem där värme från förbränning kan tas tillvara. Svenska kraftvärmeföretag importerar avfall från Europa för att här finns bra system att ta hand om avfallet och samtidigt få ut så mycket nyttig energi som möjligt. Det innebär stora klimat- och miljövinster jämfört med om avfallet lagts på hög på en deponi.

Sverige är ett av världens bästa länder på att hantera avfall. Mycket på grund av deponiförbudet och att vi är bra på återvinning. Det kan vi vara stolta över. Men med det sagt ska vi alltid sträva efter att hitta nya lösningar och bli ännu bättre. Mängden fossil plast i samhället behöver minskas och vi bör satsa på material som går att återanvända eller återvinna, men så länge det finns avfall som inte går att göra det med är det bättre att det är en del av det kretslopp som skapar energi till samhället. Energi som vi har stort behov av. Det är miljönytta på riktigt.