Social hållbarhet

hero

Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi ska vara en attraktiv, inkluderande och trygg arbetsplats. Samtidigt handlar det om att vi även tar ansvar för omgivningen vi verkar i och samhället i stort. Tillsammans kan vi arbeta för ett samhälle där mänskliga rättigheter och behov uppfylls. Ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Som kommunalägt bolag har vi stora möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling i lokalsamhället.

Medarbetarstatistik

Medarbetarstatistik 2021 2020
Medarbetarantal 48 47
Varav deltidsanställda 1 1
Fereianställda 11 3
Sjukfrånvaro & olyckor 2021 2020
Sjukfrånvaro 4% 2,5%
Varav långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) 52% 47%
Olyckor i arbetet 1* 3
Könsfördelning Män Kvinnor
Anställda 35 13
Ledningsgrupp 5 1
Styrelse 11 4
Medarbetarindex 2021 2019
Engagemang 75 73
Ledarskap 73 75
Teameffektivitet 76 75
Organisatorisk & social arbetsmiljö 77 73

*varav ingen ledde till läkarvård eller sjukfrånvaro.

Ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Vi är certifierade i enlighet med ISO 45001:2018 och genomför årligen tredjepartsrevisioner för att kontrollera att vi leverer upp till standardens krav samt för att få stöd att genomföra förbättringar.

SFAB som arbetsplats

Grunden för en framgångsrik verksamhet är engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare. För att behålla och attrahera nya medarbetare erbjuder vi bland annat attraktiva arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Kompetensutveckling och -försörjning

Vi märker av konkurrens om kompetens inom flera yrkeskategorier som vi efterfrågar och för att kunna möta framtida utmaningar arbetar vi aktivt med kompetensförsörjning såväl genom att vidareutveckla de medarbetare vi har som att delta i olika initiativ för att säkra kompetens i branschen.

Utgångspunkten för medarbetarnas individuella kompetensutveckling är medarbetardialog där chef och medarbetare diskuterar behov och önskemål samt individuella mål kopplade till företagets. Vi använder ett webbaserat kompentenshanteringssystem som hjälper oss att sammanställa, planera, följa upp och utvärdera medarbetarnas kompetensutveckling.

Ledarskapsutbildning
Under året har ledningsgruppen genomgått ett ledarskapsutvecklingsprogram med syfte att dels utveckla och stärka gruppen, dels ta fram och implementera gemensamma processer och verktyg.

Medarbetarengagemang
Vartannat år genomför vi en större medarbetarundersökning. Samtliga medarbetare svarade på årets enkät, vilket visar på en stark vilja att vara med och påverka. Överlag var det ett gott resultat, med stärkt index inom flera områden. T.ex. känner sig merparten respekterade och involverade i beslut. Den psykosociala arbetsmiljön har blivit betydligt bättre och man upplever det lätt att få saker genomförda i arbetsgruppen. Samtidigt finns det utrymme för förbättringar. Ett sådant område är t.ex. samarbete mellan arbetsgrupperna.

Hälsa och friskvård
Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil och förutom ett förmånligt friskvårdsbidrag erbjuder vi alla medarbetare ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter. Under 2021 har vi på grund av pandemin inte alltid kunnat träffas fysiskt, men såväl yoga som tabata har vi erbjudit digitalt. Vi genomförde även en hälsoutmaning där varje medarbetare fick utmana sig själv i något motionsrelaterat och under året hölls tre digitala föreläsningar med externa föreläsare på teamat stress i vardagen och hälsa.

Vi har en företagshälsovård och vartannat år erbjuds samtliga anställda att genomgå en hälsoundersökning där man bland annat går igenom fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholvanor, aktuellt hälsotillstånd och arbetsmiljöfaktorer (fysiska och psykosociala).

Sjukfrånvaron ökade något under 2021 jämfört med året innan.Ökningen berodde delvis på covid-relaterad sjukdom.

Säker arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete Vi verkar i arbetsmiljöer där allvarliga risker kan uppstå. Det handlar framför allt om risksituationer runt trafik, hett vatten och ånga. För att motverka olyckor arbetar vi med riskbedömningar, utbildning, rutiner, egenkontroller och avvikelsehantering. Två gånger per år genomför vi skyddskommittémöten där ledningsgrupp, HR, säkerhetsansvarig, skyddsombud och fack deltar.

Vi uppmanar samtidigt alla medarbetare att anmäla alla olyckor och tillbud för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Under 2021 inrapporterades två olyckor, varav ingen ledde till sjukskrivning eller läkarvård. Vidare rapporterades elva stycken observationer in, dvs där det inte inträffat en olycka, men det skulle kunna ha gjort det och åtgärder krävs.

Samtliga medarbetare genomgår även årligen en webbasserad säkerhetsutbildning anpassad till vår verksamhet.

Jämlikhet och likabehandling
Vi verkar för en inkluderande företagskultur där medarbetarna trivs och vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering.

Det övergripande målet för vårt likabehandlingsarbete är att samtliga medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inte att medarbetare utsätts för någon form av trakasserier. Vi har i enlighet med lagstiftningen en likabehandlingsplan som såväl beskriver nuläge som förebyggande åtgärder och planerade aktiviteter för att förhindra all form av diskriminering eller kränkande särbehandling.

Rättvisa löner
Vi är kollektivavtalsanslutna och följer KFS Energiavtal. Vi har en årlig uppsatt löneprocess som inkluderar dialog med såväl facklig organisation som medarbetare. För att säkerställa att alla anställda, oavsett kön, behandlas lika i lönesättningen gör vi en årlig lönekartläggning och om avvikelser upptäcks korrigeras dessa.

SFAB under pandemin

2021 var ett år som präglades av den pågående pandemin och många aktiviteter fick ställas in. Som samhällskritisk verksamhet tog vi tidigt beslut att genomföra en rad åtgärder för att minimera risken för spridning bland personalen. Samtidigt har det varit viktigt att säkra att våra medarbetare trots det rådande läget mår bra, känner sig inkluderade och har en bra arbetsmiljö.

Förändrade riktlinjer och rutiner

Först och främst har vi varit noga med att följa och uppmana våra medarbetare att följa de riktlinjer och restriktioner som har förmedlats av myndigheter och beslutsfattare.

Det har inneburit att vi bland annat har:

  • Uppmanat till distansarbete hemifrån när så varit
    möjligt
  • Begränsat externa personliga möten
  • Stängt kontoret för externa besökare i möjligaste mån
  • Infört digital möten via Teams som standard
  • Infört digitala informationsmöten varannan vecka
  • Erbjudit hemlån av kontorsutrustning såsom t.ex.
    dataskärm, kontorsstol, enkelt ståbord.

Undersökning av hemarbetsmiljön samt pulsmätning av distansarbetet

Förutom löpande dialog mellan chef och medarbetare genomförde vi dels en muntlig undersökning dels en digital pulsmätning för att ta reda på hur man upplever att arbeta på distans och hur arbetsmiljön fungerar på hemmakontoret. Det generella resultatet visade på att den stora majoriteten tyckte det fungerade bra och att de fått bättre balans i vardagen. Samtidigt framkom önskemål om t.ex. ståbord, vilket även införskaffades i några enklare varitanter.

Leveranssäkerhet

Trygg och tillförlitlig leverans av fjärrvärme och fjärrkyla är avgörande för vår verksamhet och en viktig hållbarhetsfråga. Avbrott kan få stora konsekvenser för våra kunder och viktiga samhällsfunktioner. Vi arbetar därför löpande med nätunderhåll och för att minska belastningen på ledningsnätet för att förebygga avbrott. För akuta problem har vi en jourverksamhet som är bemannad dygnet runt. Inför planerade avbrott i samband med underhåll eller inkoppling av nya ledningar informeras berörda kunder i god tid innan avstängning.

Under 2021 gjordes ett arbete med att utveckla vår långsiktiga underhålls- och investeringsplan. Där framkom att vi åren framöver kommer att ha ett ökat behov av investeringar och reinvesteringar i vårt distributionsnät för att såväl säkra trygga leveranser till våra kunder som för att möjliggöra fjärrvärmeanslutning av de stora ututyggnadsområden som finns i vår region.

Ansvar i leverantörskedjan

Vi använder olika typer av leverantörer i verksamheten. Bland annat anlitar vi entreprenörer för mark-, rör- och servicearbeten. Det är arbeten som kan innebära miljö- och arbetsmiljörelaterade risker. I vissa fall representerar även entreprenörer SFAB i kontakt med kunder. Det är därför viktigt att entreprenörerna är väl informerade om och följer krav och riktlinjer inom arbetsmiljö, miljö, socialt ansvar och kundbemötande när det är relevant för uppgiften. Vi anordnar därför gemensamma entreprenörsträffar där vi bland annat går igenom våra säkerhetsföreskrifter och riktlinjer.

Uppförandekod för leverantörer

Vi har en uppförandekod för leverantörer som baseras på FN:s Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande. Produkter och tjänster som levereras till oss ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, FN:s Global Compact, ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet samt gällande lagar och regler.

Uppförandekoden innehåller bland annat krav kring arbetsvillkor, diskriminering, hälsa och säkerhet, korruption och miljöhänsyn. Den används vid upphandlingar och följs upp i leverantörsvärderingar.

Leverantörerna ska även kunna intyga att de och eventuella underleverantörer uppfyller kraven. Uppförandekoden och vår hållbarhetspolicy har skickats ut till de leverantörer vi har långvarig relation med för digital signatur.

Våra engagemang

SFABs engagemang i skolvärlden

Examensarbete

Genom att erbjuda studerande att genomföra examensarbeten hos oss får vi ta del av deras kunskaper samtidigt som vi kan visa vad det innebär att arbeta inom energibranschen. Under 2021 utfördes två examensarbeten.

Åtta elever från Berghs School och Communication tog under våren fram en varumärkeskoncept för att kommunicera nyttan med fjärrvärme. Konceptet som gick under namnet “Hej granne“ har sedan dess använts i vår kommunikation, t.ex. skyltmaterial och annonser.

Fem elever som studerade personalekonomi vid Stockholms Universitet gjorde en fallstudie där de analyserade SFABs personalekonomi, närvaro och sjukfrånvaro. I sin slutsats konstaterar de att SFAB är ett stabilt företag som satsar på sin personal som överlag trivs och stannar länge. Den stora utmaningen de såg var kopplad till framtida kompetensförsörjning där de bland annat föreslog nära samverkan med lärosäten.

Teknik College

Region Stockholm har starta upp en pilotverksamhet av ett teknikcollege som ska pågå under tre år. Initiativet syftar till att öka samverkan mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt att genom samverka säkerställa en god kompetensförsörjning till industri och tekniska yrken. Vi ser det här som mycket positivt och deltog under uppstarten med våra synpunkter, framtida rekryteringsbehov och önskemål på utbildningen. Det är vår ambition att kunna bidra utifrån vår förmåga till utbildningens innehåll t.ex. genom föreläsningar och praktikplatser.

Engagemang i samhället

Städa Sverige - Städa Södertörn

Att vi som bolag engagerar oss i det lokala samhället och vår närmiljö är för oss självklart. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med Städa Sverige - idrottens miljöorganisation. Under 2021 genomfördes två städaktiviteter där de deltagande ungdomarna, förutom att samla in skräp från naturen och få en slant till lagkassan fick lära sig om hur vi alla kan göra goda insatser för naturen och miljön.

Natur & Miljöboken

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken som delar ut en läromedelsserie riktad till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Huddinge AIS

Att få vara med och stötta barn- och ungdomsidrotten i våra kommuner är både viktigt och fantastiskt roligt. I november arrangerade Huddinge AIS en tävling med nära 500 deltagare där SFAB var med som stolt sponsor. Utöver att sponsra evenemanget i stort passade vi även på att dela ut vattenflaskor till de tävlande. Stort tack till Huddinge AIS för att vi fick vara med och bra kämpat alla tävlande!

Reflexer skyddar i vintermörkret

När höstmörkret föll och kylan kom passade vi på att dela ut reflexer och kaffe till morgonpendlarna. En glad skara från oss på SFAB stod en tidig morgon på pendeltågsstationerna i Huddinge och Tumba och hälsade resenärerna en god morgon. Såväl kaffe som reflexer var mycket uppskattat och gick åt snabbt. Bra tycker vi då risken för olyckor minskar rejält med en reflex.

Hållbarhetsrisker