Miljömässig hållbarhet

hero

Miljömässig hållbarhet handlar om att värna om naturresurser och vår gemensamma miljö för en hållbar framtid.

Vårt mål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle tillsammans med våra kunder genom att erbjuda klimatsmarta och resurseffektiva energilösningar

Vår fjärrvärme

Under 2022 levererade vi 945 GWh (1 003 GWh 2021) fjärrvärme till våra kunder. Året inleddes med flera för årstiden varma månader, vilket minskade kundernas behov av fjärrvärme jämfört med året innan som hade flera riktigt kalla perioder. Därav något lägre leverans 2022 jämfört med 2021.

Vår fjärrvärme produceras i huvudsak av vårt systerbolag Söderenergi. Genom ett samarbetsavtal med Stockholm Exergi kommer även en mindre del av fjärrvärmen från deras produktion.

Vår fjärrvärme produceras med mer än 99 procent förnybara och återvunna bränslen. Endast 0,6 procent rent fossilt bränsle användes 2022. 2025 ska fjärrvärmen vara helt fossilbränslefri (under ett normalår).

Den fjärrvärme vi levererade 2022 producerades med 99,4 procent förnybara och återvunna bränslen. Andel bränslen med förnybart ursprung vad 91,7 procent. I det ingår restavfall med förnybart ursprung, fasta biobränslen och biooljor, rökgaskondensering från bränslen med förnybart ursprung, energi från nedlagd deponi, energi i sjövatten och avloppsvatten och el från förnybara källor.

I kategorin restavfall med förnybart ursprung ingår returträ som är utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke samt den del av utsorterat avfall från kontor och industri som har förnybart ursprung.

Rökgaskondensering är värmeenergi som utvinns ur rökgaserna vid förbränningen som kommer från förnybara bränslen (fasta biobränslen och restavfall med förnybart ursprung).

I fasta biobränslen och biooljor ingår rester från skogsindustrin såsom spån och bark samt träpellets och biooljor.

Energi i sjövatten och avloppsvatten används för att med hjälp av värmepumpar som går på el från förnybara källor producera fjärrvärme.

Restavfall med fossilt ursprung är den del av det utsorterade avfallet från kontor och industri som har fossilt ursprung dvs plast och fossil gummi.

Rent fossilt bränsle är olja som används för att starta igång pannor och när det är mycket kallt.

En liten del av energin i produktionen kommer från deponigas från en närliggande nedlagd deponi.

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Vi är certifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och genomför årligen tredjepartsrevisioner för att kontrollera att vi lever upp till standardens krav samt för att få stöd att genomföra förbättringar. För att säkra att vi även håller oss uppdaterade kring och följer gällande lagstiftning på miljöområdet använder vi oss av ett digitalt lagbevakningsverktyg och genomför såväl interna som externa lagrevisioner.

Förnyelserevision 2022
2022 var det dags för förnyelse av certifikatet, vilket görs var tredje år och är en mer omfattande revision än vid den periodiska revisionen som genomförs årligen. Revisionen resulterade i fyra mindre avvikelser och två observationer kopplade till miljö. Några av de positiva iakttagelser som noterades i den efterföljande rapporten var:

  • Strategisk inriktning i affärs- och handlingsplaner för att uppnå bra miljöprestanda.
  • Aktivt arbete med att förbättra och arbeta mot fastställda miljömål samt bra måluppfyllnad.
  • Väl utarbetad och framtagen handlingsplan för miljö.
  • Samverkan med fokus på miljö och klimat med intressenter, t.ex. kommunerna och producenten Söderenergi.

 

Grad av styrning bedömdes till 4 på en skala 1-5, vilket visar på att de insatser som vi har gjort för att förbättra miljöstyrningen har haft god effekt.

Miljövärden fjärrvärme

Miljövärden 

  2021 2022
Andel fossila bränslen 1,0% 0,6%
Koldioxidutsläpp 46,6 gr/
CO₂/kWh
32,7 gr/
CO₂/kWh
- varav från transport och produktion av bränslen 3,6 gr/
CO₂/kWh
3,8 gr/
CO₂/kWh

 

Fossila bränslen i produktionen

Andelen fossila bränslen i vår fjärrvärme 2022 var 0,6 procent, vilket är lägre än föregående år. Den lilla del rent fossilt bränsle som är kvar i produktionen används som startbränsle när pannor ska startas upp och eventuellt som spetsbränsle om det blir riktigt kallt.

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen sjönk 2022 jämfört med 2021. En panna som tidigare har haft en oljebrännare har bytt till bioolja, men det var även mildare väder och behovet av olja som spetsbränsle var betydligt lägre. Samtidigt användes en
mindre mängd avfall än föregående år i produktionen och den fossila delen, dvs. plasten, i avfallet var mindre.

Större delen av koldioxidutsläppen härrör från utsorterat avfall som används som bränsle i produktionen. Utsorterat avfall ger upphov till högre utsläpp jämfört med till exempel returträ och skogsbränslen, då det innehåller en del fossil plast och gummi.

Vår fjärrkyla

Under 2022 levererade vi 23,5 GWh fjärrkyla till våra kunder. Fjärrkylan produceras i Huddinge maskincentral (HMC) i Flemingsberg och i fyra mindre lokala kylanläggningar. I HMC används frikyla från uteluften till att producera kyla. Elen till kylproduktionsanläggningarna är ursprungsmärkt el från vindkraft och vi använder framför allt köldmedier med mycket låga GWP. Några mindre, lokala kylanläggningar har köldmedier med högre GWP och är tillståndspliktiga. GWP (Global Warming Potential) är ett mått för hur många kilo koldioxid ett kilo köldmedia motsvarar och används för att mäta miljöpåverkan.

Då det befintliga ställverkat i HMC började bli till åren och underhållet allt svårare att sköta installerades under 2022 ett nytt ställverk. Utöver en tryggade drift innebär det nya ställverket förbättringar såväl på arbetsmiljö- som miljöområdet. Det nya ställverket är utrustat med en ljusbågsvakt med en brytare som fungerar som ett skydd som avsevärt begränsar risken för skador om något skulle inträffa.

Ställverksbytet har även inneburit att SF6-gas inte längre används i anläggningen. SF6-gas är en konstgjord växthusgas med stor påverkan på den globala uppvärmningen.

Effektiva fjärrvärme- och fjärrkylasystem

Med effektiva fjärrvärme- och fjärrkylasystem, där förlusterna mellan produktion och slutanvändning minimeras, hushållar vi med resurser samtidigt som förslitningar på ledningsnäten minskar. Dessutom minskas behovet av att pumpa runt vatten, vilket då även minskar elförbrukningen. För att uppnå det arbetar vi med att hjälpa kunder med ineffektiva fjärrvärmeanläggningar att minska värmeförlusterna samt att snabbt identifiera och åtgärda läckor.

Förbättrad avkylning hos kund
För det totala fjärrvärmesystemet är det viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler fungerar bra och att värmeöverföringen från fjärrvärmevattnet till kundens värmesystem är effektiv. Vid dålig värmeöverföring krävs mer uppvärmt vatten för att uppnå samma komfort. Det leder till större energiförluster samt till att verkningsgraden i produktionsanläggningarna minskar då returvattnet är varmare än vad som är optimalt för fjärrvärmeproduktionen.

För att minska problemen med dålig avkylning i nätet identifierar vi kundanläggningar som har dålig
värmeöverföring. De erbjuds sedan hjälp att åtgärda problemet, vilket både minskar kostnader för kunden och miljöbelastningen från fjärrvärmesystemet.

Ledningsförluster
De totala nät- och ledningsförlusterna i nätet var 8 procent 2022, vilket motsvarar ett ungefärligt snitt de senaste åren.

Läckage
Under 2022 uppstod totalt 23 kända läckor på vårt fjärrvärmenät, vilket för andra året i rad var var en kraftig minskning jämfört med tidigare år. Målet var att 95 procent av upptäckta läckor skulle vara åtgärdade inom 5 arbetsdagar, vilket vi inte riktigt nådde. Fyra läckor tog lite längre tid att åtgärda på grund av lång leveranstid på material.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Tillsammans med Söderenergi och många andra energibolag har vi skrivit under Färdplan för fossilfri uppvärmning. I samband med det antogs målsättningen att vår verksamhet ska vara fossilbränslefri till 2025.

Första delmålet mot fossilbränslefri basproduktion på Igelstaverket nåddes 2022 då fossil start- och stödolja för en pannlinje konverterades till bioolja.

För vår del handlar målet framför allt om att arbeta med att fasa ut fossila bränslen som används i transporter, såväl i vår egen verksamhet som hos de entreprenörer vi anlitar.

Läs mer om färdplanen

Fossilfria transporter

Ett viktigt steg mot en fossilbränslefri verksamhet är att gå över till fossilfria bränslen i våra egna transporter. Vi har under några års tid fasat ut fossildrivna fordon och i dagsläget kvarstår bara ett fåtal som kommer att bytas ut successivt. 2025 ska de vara borta helt från verksamheten.

De flesta av våra egna fordon går numera istället på fordonsgas och ett mindre antal på HVO och el. Fordonsgas består till ca 95 procent av biogas och resterande naturgas. Biogas produceras genom att avfall från avlopp, matrester, gödsel med mera bryts ned i en syrefri miljö. Miljöfördelarna med biogas är många. Det är ett lokalt produceras bränsle som minskar utsläppen av växthusgaser och genom rötningen produceras biogödsel som används för att återföra näring till åkermark. Att använda fordonsgas i stället för bensin eller diesel ger en genomsnittlig minskning av växthusgaser med över 80 procent.

För att vi ska nå vårt mål om en fossilbränslefri verksamhet 2025 är det viktigt för oss att även ställa krav på våra leverantörer, vilket vi kommer göra vid kommande upphandlingar.

Även Söderenergi arbetar för att minska utsläppen från transporter Som första energibolag har de en 98-tons lastbil rullande på dispens för transporterna mellan tåg- och bränsleterminalen i Nykvarn och Igelstaverket. Den drivs av 100 procent förnybart drivmedel.

Hållbarhetsrisker - Miljö