Miljömässig hållbarhet

hero

Miljömässig hållbarhet handlar om att värna om naturresurser och vår gemensamma miljö för en hållbar framtid.

Vårt mål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle tillsammans med våra kunder genom att erbjuda klimatsmarta och resurseffektiva energilösningar

Vår fjärrvärme

Under 2021 levererade vi 1 003 GWh (867 GWh 2020) fjärrvärme till våra kunder. Vintern bjöd periodvis på rekordlåga temperaturer som ledde till ökat behov av fjärrvärme. Året innan var ett förhållandevis varmt år i jämförelse med lägre leveranser som följd.

Vår fjärrvärme produceras i huvudsak av vårt systerbolag Söderenergi. Genom ett samarbetsavtal med Stockholm Exergi kommer även en mindre del av fjärrvärmen från deras produktion.

Vår fjärrvärme produceras med 99 procent förnybara och återvunna bränslen. Endast 1 procent rent fossilt bränsle användes 2021. 2025 ska fjärrvärmen vara helt fossilbränslefri.

Andelen energi med förnybart ursprung under 2021 var 86 procent. I det ingår restavfall med förnybart ursprung, fasta biobränslen och biooljor, rökgaskondensering från bränslen med förnybart ursprung, energi från nedlagd deponi, energi i sjövatten och avloppsvatten och el från förnybara källor.

I kategorin restavfall med förnybart ursprung ingår returträ som är utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke samt den del av utsorterat avfall från kontor och industri som har förnybart ursprung.

I fasta biobränslen och biooljor ingår rester från skogsindustrin såsom spån och bark samt träpellets och biooljor.

Rökgaskondensering är värmeenergi som utvinns ur rökgaserna vid förbränningen och delas in i hur stor andel som kommer från förnybara bränslen och hur stor del som kommer från bränslen med fossilt ursprung.

En liten del av energin i produktionen kommer från deponigas från en närliggande nedlagd deponi.

Energi i sjövatten och avloppsvatten används för att med hjälp av värmepumpar som går på el producera fjärrvärme.

Restavfall med fossilt ursprung är den del av det utsorterade avfallet från kontor och industri som har fossilt ursprung dvs plast och fossil gummi.

Rent fossilt bränsle var endast än 1 procent. Det är olja som används för att starta igång pannor och när det är mycket kallt.

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Vi är certifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och genomför årligen tredjepartsrevisioner för att kontrollera att vi lever upp till standardens krav samt för att få stöd att genomföra förbättringar. För att säkra att vi även håller oss uppdaterade kring och följer gällande lagstiftning på miljöområdet använder vi oss av ett digitalt lagbevakningsverktyg och genomför såväl interna som externa lagrevisioner.

Miljövärden fjärrvärme

Miljövärden 2021

  2021 2020
Andel fossila bränslen 1% 0,6%
Koldioxidutsläpp 46,8 gr/
CO₂/kWh
43,0 gr/
CO₂/kWh
Primärenergifaktor 0,07 0,14

Fossila bränslen i produktionen

Andelen fossila bränslen i vår fjärrvärme 2021 var
1 procent, vilket är marginellt högre än året innan. Den lilla del rent fossilt bränsle som är kvar används som startbränsle när pannor ska startas upp och eventuellt som spetsbränsle om det blir riktigt kallt. Det mycket kalla avslutet på året innebar att man behövde använde lite mer olja i produktionen än föregående år.

Koldioxidutsläpp

Inrapporterade koldioxidutsläpp från förbränning är något högre för 2021 än 2020. Det beror huvudsakligen på att vi från och med 2021 har möjlighet att använda uppmätta värden istället för att utgå från schablon.

Större delen av koldioxidutsläppen härrör från utsorterat avfall som används som bränsle i produktionen. Utsorterat avfall ger upphov till högre utsläpp jämfört med till exempel returträ och skogsbränslen, då det innehåller en del fossil plast och gummi.

Andra utsläpp till luft

Fjärrvärmeproduktionen ger förutom klimatutsläpp även upphov till utsläpp av kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO₂). Svavelutsläpp bidrar bland annat till försurning av hav och land och kväveutsläpp till övergödning av sjöar och hav.

  2021 2020 2019
SO₂ (mg/kWh) 31 17 30
NOx (mg/kWh) 94 89 104

 

Resurseffektivitet

Resurseffektiviteten mäts i en sk primärenergifaktor. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan, tex råolja, uran och solljus. Förhållandet mellan hur mycket primärenergi som krävs för att få fram nyttig energi kallas för primärenergifaktor. I faktorn inkluderas hur mycket energi som används genom hela kedjan från utvinning till slutanvändning. En hög faktor, över 1, innebär att mycket energi har använts för att producera och distribuera energin och en låg faktor, under 1, innebär en låg energianvändning.

Vår fjärrvärme har en mycket låg primärenergifaktor, 0,07 jämfört med t.ex. el som värderas till 2,4. Den låga faktorn beror till stor del på att vår fjärrvärme produceras med mycket hög effektivitet. En stor del av fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverk där el och fjärrvärme produceras samtidigt med mycket hög verkningsgrad och av de tillförda bränslena får man ut så gott som maximalt med användbar energi. Att ta vara på energin i rökgaserna genom rökgaskondensering ökar verkningsgraden ytterligare.

Förutom den höga verkningsgraden beror den låga primärenergifaktorn på att de största bränslekategorierna i fjärrvärmeproduktionen avfall, returträ och sekundära trädbränslen alla har låga primärenergifaktorer då de är restprodukter från samhället. Därav har inga jungfruliga bränslen behövts användas för att få fram nyttig energi.

Vår fjärrkyla

Under 2021 levererade vi 22 GWh fjärrkyla till våra kunder. Fjärrkylan produceras i Huddinge maskincentral (HMC) i Flemingsberg och i fyra mindre lokala kylanläggningar. I HMC används frikyla från uteluften till att producera kyla. Elen till kylproduktionsanläggningarna är ursprungsmärkt el från vindkraft och vi använder framför allt köldmedier med mycket låga GWP. Några mindre, lokala kylanläggningar har köldmedier med högre GWP och är tillståndspliktiga. GWP (Global Warming Potential) är ett mått för hur många kilo koldioxid ett kilo köldmedia motsvarar och används för att mäta miljöpåverkan.

Effektiva fjärrvärme- och fjärrkylasystem

Med effektiva fjärrvärme- och fjärrkylasystem, där förlusterna mellan produktion och slutanvändning minimeras, hushållar vi med resurser samtidigt som förslitningar på ledningsnäten minskar. Dessutom minskas behovet av att pumpa runt vatten, vilket då även minskar elförbrukningen. För att uppnå det arbetar vi med att hjälpa kunder med ineffektiva fjärrvärmeanläggningar att minska värmeförlusterna samt att snabbt identifiera och åtgärda läckor.

Förbättrad avkylning hos kund

För det totala fjärrvärmesystemet är det viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler fungerar bra och att värmeöverföringen från fjärrvärmevattnet till kundens värmesystem är effektiv. Vid dålig värmeöverföring krävs mer uppvärmt vatten för att uppnå samma komfort. Det leder till större energiförluster samt till att verkningsgraden i produktionsanläggningarna minskar då returvattnet är varmare än vad som är optimalt för fjärrvärmeproduktionen.

För att minska problemen med dålig avkylning i nätet identifierar vi kundanläggningar som har dålig
värmeöverföring. De erbjuds sedan hjälp att åtgärda problemet, vilket både minskar kostnader för kunden och miljöbelastningen från fjärrvärmesystemet. För 2021 hade vi målsättning att 40 st kunder skulle få hjälp att förbättra sin avkylning och att avkylningen var minst 30 grader. Resultatet blev att 42 kunder fick hjälp med sina anläggningar varav 38 anläggningar uppnådde målet om 30 graders avkylning.

Ledningsförluster

De totala nät- och ledningsförlusterna i nätet var
8 procent 2021. Ledningsförlusterna har varit relativt stabila mellan åren, men ökade något jämfört med föregående år. 2020 var ledningsförlusterna 7 procent.

Läckage

Under 2021 uppstod totalt 19 kända läckor, vilket var betydligt färre än de senaste åren. Målet var att 90 procent av upptäckta läckor ska vara åtgärdade inom 5 arbetsdagar, vilket vi inte riktigt nådde. Ca 74 procent av läckorna åtgärdades inom tidsramen för målet. Detta berodde framför allt på att ledningarna låg mycket svårtillgängligt och läckagen var svåra att lokalisera samt lång leveranstid på material.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Tillsammans med vårt systerbolag Söderenergi och många andra energibolag har vi skrivit under Färdplan för fossilfri uppvärmning. I samband med det antogs målsättningen att vår verksamhet ska vara fossilbränslefri till 2025.

Läs mer om färdplanen

Fossilfria transporter

Ett viktigt steg mot en fossilbränslefri verksamhet är att gå över till fossilfria bränslen i våra egna transporter. Vi har under några års tid fasat ut fossildrivna fordon och i dagsläget kvarstår bara ett fåtal som kommer att bytas ut successivt. 2025 ska de vara borta helt från verksamheten. Framöver kommer vi även ställa krav på våra leverantörer och avtalspartners vid upphandlingar.

Ett viktigt steg mot en fossilbränslefri verksamhet är att gå över till fossilfria bränslen i våra egna transporter. Vi har under några års tid fasat ut fossildrivna fordon och i dagsläget kvarstår bara ett fåtal som kommer att bytas ut successivt. 2025 ska de vara borta helt från verksamheten.

De flesta av våra bilar och bussar går numera istället på fordonsgas och ett mindre antal på HVO och el. Fordonsgas består tillca 95 procent av biogas och resterande naturgas. Biogas produceras genom att avfall från avlopp, matrester, gödsel med mera bryts ned i en syrefri miljö. Miljöfördelarna med biogas är många. Det är ett lokalt produceras bränsle som minskar utsläppen av växthusgaser och genom rötningen produceras biogödsel som används för att återföra näring till åkermark. Att använda fordonsgas i stället för bensin eller diesel ger en genomsnittlig minskning av växthusgaser med över 80 procent.

För att vi ska nå vårt mål om en fossilbränslefri verksamhet 2025 är det viktigt för oss att även ställa krav på våra leverantörer, vilket vi kommer göra vid kommande upphandlingar.

Även Söderenergi arbetar för att minska utsläppen från transporter Som första energibolag har de en 98-tons lastbil rullande på dispens för transporterna mellan tåg- och bränsleterminalen i Nykvarn och Igelstaverket. Den drivs av 100 procent förnybart drivmedel. Nu studerar man även förutsättningar att få en eldriven lastbil på plats.

Hållbarhetsrisker - Miljö