Vårt hållbarhetsarbete

hero

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

SFAB har en viktig samhällsfunktion och vi kan med vårt hållbarhetsarbete och vår produkt bidra till att ett flertal av målen kan uppnås. Här är de mål som vi har identifierat som direkt kopplade till vår affärsidé och vårt verksamhet.

Klicka på de mål som är markerade för att se hur vi arbetar med dem.

God hälsa och välbefinnande

Övergripande mål
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Delmål 3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar. 

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Kraftvärmen och fjärrvärmen minskar utsläpp till luft (CO2e). 
 • I kraftvärmeproduktionen tar vi hand om farligt avfall och kemikalier så att de inte sprids i naturen eller samhället.
 • Genom att göra vår fjärrvärme fossilbränslefri minskat vi de negativa utsläppen ytterligare.
 • Genom utveckling av Bio-CCS kan vi bidra till negativa utsläpp.
Hållbar energi för alla

Övergripande mål
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla.
Delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi världen.
Delmål 7.3: Fördubblad ökningen av energieffektivitet.
Delmål 7:A: Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi förser samhället med trygg och prisvärd energi.
 • Vi erbjuder moderna energitjänster som hjälper våra kunder få kontroll över sin förbrukning, sina kostnader och sin miljöpåverkan.
 • Vår fjärrvärme produceras med 86% förnybara bränslen och 65% återvunna bränslen.
 • Vi står bakom Färdplan fossilfri uppvärmning och har mål om fossilbränslefri verksamhet 2025.
 • Vi erbjuder våra kunder att klimatkompensera sin energi.
 • Vi investerar i ledningsbyggnation.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Övergripande mål
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Delmål 8.4: Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
Delmål 8.5: Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Delmål 8.6: Främja ungas anställning, utbildning och praktik.
Delmål 8.7: Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete.
Delmål 8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vår affärsmodell bygger på cirkulär ekonomi och förespråkar EUs avfallshierarki (avfallstrappan).
 • Vi är arbetsmiljöcertifierade i enlighet med ISO 45001.
 • Vi har en likabehandlingsplan och genomför lönekartläggningar.
 • Vi har en uppförandekod för leverantörer baserad bl.a. på FNs Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.
 • Vår hållbarhetspolicy har bl.a. riktlinjer för arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar samt socialt ansvar.
 • Vi erbjuder studerande att genomföra examensarbeten hos oss.
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande mål
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.
Delmål 9.4: Uppgradera alla industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi bygger ut vårt distributionsnät till nya utvecklingsområden i region..
 • Vårt distributionsnät är sammankopplat med andra nät i regionen
 • Vi har en långsiktig plan för investering och reinvestering i vårt distributionsnät.
 • Vi övervakar hur klimatförändring kan påverka våra anläggningar, samt gör förberedande åtgärder för att minska riskerna.

 

Hållbara städer och samhällen

Övergripande mål
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Delmål 11.6: Minska städers miljöpåverkan - bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vår fjärrvärme är en del av den cirkulära ekonomin där samhällets restprodukter tas om hand och blir nyttig energi.
 • Vår fjärrvärme har låg negativ miljöpåverkan.
 • Vi har skrivit under Färdplan för fossilfri uppvärmning.
 • Vår verksamhet ska vara fossilbränslefri verksamhet.
Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande mål
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.
Delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.
Delmål 12.5: Minska mängden avfall markant.
Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentlig upphandling.
Delmål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vår fjärrvärme produceras med 99% förnybara och återvunna bränslen.
 • Produktionen av vår fjärrvärme bidrar till att minska mängden avfall och gifter som sprids i naturen.
 • Vi lyfter fram vikten av att följa EUs avfallshierarki i vår kommunikation.
 • Vi ställer hållbarhetskrav vid upphandlingar och våra leverantörer måste skriva under att de är införstådda med såväl vår hållbarhetspolicy som uppförandekod för leverantörer.
 • Vi stöttar Städa Sverige och är en del av projektet Städa Stockholm (tidigare Städa Södertörn).
 • Vi stöttar Natur & Miljöboken som delas ut till skolklasser.
Bekämpa klimatförändringar

Övergripande mål
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål 13.1: Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.
Delmål 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi identifierar och bygger bort risker i vårt nät relaterade till klimatförändringar, t.ex. kamrar som riskerar att översvämmas vid högre vattennivåer.
 • Vi bidrar till kommunernas klimatplan och plan för att möta klimatförändringar.

 

Ansvarsfördelning

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för hållbarhets­arbetet och målstyrning. Samordning av hållbarhets­arbetet hanteras av marknads- avdelningen.

Verksamhetsstyrning

Vår övergripande verksamhetsstyrning utgår från ägar­direktiv och vår affärsplan. Hållbarhetsfrågor utgör en naturlig och integrerad del av hela verksamheten.

Vi arbetar efter ett integrerat ledningssystem för arbetsmiljö och miljö. Systemet är certifierat enligt ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö.

Vi har mål kopplade till såväl affärsplan som hållbarhetspolicy. Målen följs upp kvartalsvis på företagsövergripande nivå samt löpande på avdelningarna. Lednings­systemet följs upp genom interna och externa revisioner samt vid genomgångar i ledningsgruppen.

Lagbevakning

För att hålla oss uppdaterade på förändringar i lagar och regelverk inom miljö- och arbetsmiljö använder vi ett digitalt lagbevakningsverktyg samt genomför vartannat år en större lagrevision med hjälp av extern part.

 

Händelser och trender i omvärlden 2021

Det händer hela tiden saker i vår omvärld som påverkar såväl oss som våra ägarkommuner och kunder. Genom aktiv omvärldsbevakning säkrar vi att vi kan utvecklas i takt med vår omvärld och möta de förväntningar som ställs på oss.

Pandemins påverkan

Coronapandemin har påverkat oss alla. När vi nu förhoppningsvis börjar närma oss slutet på den ser vi att krisen har lett till beteendeförändringar i samhället och arbetslivet som troligtvis i alla fall delvis kommer att kvarstå även när samhället öppnar upp igen. Ett flexiblare och mer platsoberoende arbetsliv är sådant vi själva tagit till oss och som vi ser kan vara positivt såväl för våra medarbetare som våra möjligheter till rekrytering.

Klimatet

Klimatutmaningarna är ständigt närvarande och kraven på verksamheter att vara miljömedvetna har stärkts. Det gäller såväl oss som våra kunder. Fjärrvärme är ett klimatsmart och resurseffektivt sätt att värma bostäder. Samtidigt har efterfrågan på miljöprodukter såsom t.ex. fossilfritt ökat.

Kapacitetsbrist i elsystemet

Den kalla vintern ledde till att bristerna i dagens elsystem blev uppenbara. Redan tidigare har det flaggats för att kapacitetsbristen på eleffekt i delar av landet hindrar utbyggnad och etablering. Nu fick vi även se priset på el skjuta till rekordnivåer som drabbar såväl enskilda hushåll som verksamheter. Det finns en stor potential i att använda fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter och på så sätt avlasta elsystemet.

Digitalisering

De senaste årens snabba digitalisering och utvecklingen av digital teknik öppnar upp för nya tjänster och affärsmöjligheter. Vi ser även en ökad efterfrågan från kunder på data och information om såväl sin förbrukning som miljöpåverkan.

Bostadsbyggande

Vi verkar i en av landets mest expansiva regioner och i vårt nätområde finns omfattande planer på utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter. Flera stora utvecklingsområden är redan påbörjade eller kommer att påbörjas inom de närmast åren, av vilka flertalet ligger väl till för fjärrvärmeanslutning.

Dialog med intressenter

För att möta omgivningens förväntningar på oss och vårt hållbarhetsarbete är det viktigt att vi har en nära dialog med våra kunder och intressenter.

Ett exempel är Prisdialogen, ett branschgemensamt initiativ som syftar till att genom en lokal prisdialog bygga kundernas förtroende och ha stabila och förutsägbara priser. Inom ramen för Prisdialogen bjöd vi 2021 in kundrepresentanter från våra största kunder till två samrådsmöten där vi utöver priser och prismodell passade på att diskutera en rad andra frågor, t.ex. SFABs miljöarbete, energieffektiviseringar och kundernas behov och förväntningar på oss som energileverantör.