Vårt hållbarhetsarbete

hero

Hållbarhetspolicy

SFAB har en helhetssyn på hållbar utveckling, vilket innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Vi ska inom alla områden minst uppfylla lagar och andra krav vi berörs av. Vi arbetar långsiktigt och strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljöansvar

Vi tar miljöansvar genom att vår verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Våra produkter och tjänster ska medverka till minskad klimat- och miljöpåverkan samt till ökad resurseffektivitet. Vi informerar, stimulerar och hjälper våra kunder i deras miljöarbete.

Socialt ansvar

Vi strävar i allt vi gör efter att vara en god samhällsmedborgare och tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende om de är medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som berörs av vår verksamhet. Vi ska bidra till att göra kommunerna vi verkar i hållbara och attraktiva för såväl invånare som näringsidkare.

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Vi säkerställer en god arbetsmiljö genom systematiskt arbete inom säkerhet och arbetsmiljö som bygger på delaktighet och ansvar. Vi har ett proaktivt friskvårdsarbete för att motverka ohälsa och våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger. Vi utbildar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete.

Ekonomiskt och affärsetiskt ansvar

Våra finansiella resurser sköts så att företagets framtid säkras samt att företaget lever upp till avkastningskrav och tar ansvar inför våra ägare. Vi ser långsiktigt på investeringar och arbetar kontinuerligt för att effektivisera verksamheten. Våra affärer ska bedrivas affärsetiskt och vi tar avstånd från alla former av korruption.

Leverantörs- och inköpsansvar

Vi informerar leverantörer och samarbetspartners om vår hållbarhetspolicy och ställer relevanta krav inom dess områden. Vi tar social och miljömässig hänsyn och agerar affärsmässigt samt utnyttjar den konkurrens som finns på marknaden. Vi väljer varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet, hög säkerhet, adekvat miljöprestanda samt god totalekonomi.

Kund- och kvalitetsansvar

Vi erbjuder hållbara och smarta energilösningar med hög tillgänglighet för våra kunder. Med förståelse för kundernas krav och värderingar höjer vi kvalitén, ökar kundnöjdheten och stärker vårt varumärke samt skapar god lönsamhet och säkrar långsiktig ekonomisk stabilitet. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden kan vi bidra till en hållbar framtid.

 

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Effektiv energianvändning

Effektiva energisystem är bra för klimatet och samhället. Tillsammans med våra kunder och partners kan vi säkra att energin används optimalt och där den behövs som mest.

Klimatsmart energi

Vår energi är en del av ett effektivt och klimatsmart kretslopp där vi tar tillvara på sådant som annars skulle gå till spillo. Miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet och i produktionen av vår fjärrvärme används idag mindre än en procent fossilt bränsle. 2025 ska den och våra transporter vara fossilbränslefria (under ett normalår).

Hållbara investeringar och långsiktig lönsamhet

Vår verksamhet ska drivas på affärsmässig grund och vara långsiktigt lönsam. De investeringar vi gör och de beslut vi tar ska vara väl genomtänkta. Vi gör inte olönsamma affärer och vi tänker långsiktigt.

Attraktiv arbetsgivare och trygg arbetsmiljö

Grunden för en framgångsrik verksamhet är engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare. Vi ska erbjuda attraktiva arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter, en trygg och säker arbetsmiljö samt ett bra ledarskap.

Nöjda kunder

Vi lägger stort fokus på att bli ett än mer kundorienterat bolag och våra kunders uppfattning är en viktig framgångsfaktor. Trygga leveranser, produkter och tjänster anpassade till kundens behov, tillgänglighet och bra kundbemötande är grundpelare i vår verksamhet.

Hållbar stadsutveckling

Med vår fjärrvärme, som är en del av den cirkulära ekonomin och ett större kretslopp, bidrar vi till det hållbara samhället. Tillsammans med våra ägarkommuner, byggherrar och kunder är vi med i utbyggnaden av vår region och tar ansvar för att det sker resurseffektivt och med hänsyn till både människor och miljö.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

SFAB har en viktig samhällsfunktion och vi kan med vårt hållbarhetsarbete och vår produkt bidra till att ett flertal av målen kan uppnås. Här är de mål som vi har identifierat som direkt kopplade till vår affärsidé och vårt verksamhet.

Klicka på de mål som är markerade för att se hur vi arbetar med dem.

God hälsa och välbefinnande

Övergripande mål
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Delmål 3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar. 

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Kraftvärmen och fjärrvärmen minskar utsläpp till luft (CO2e). 
 • I kraftvärmeproduktionen tar vi hand om farligt avfall och kemikalier så att de inte sprids i naturen eller samhället.
 • Genom att göra vår fjärrvärme fossilbränslefri minskar vi de negativa utsläppen ytterligare.
 • Genom utveckling av Bio-CCS kan vi bidra till negativa utsläpp.
Jämställdhet

Övergripande mål
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Delmål 5.1: Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
Delmål 5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi verkar för en inkluderande företagskultur och har nolltolerans mot diskriminering
 • Vi har en likabehandlingsplan 
 • Vi har en uppförandekod för leverantörer baserad bl.a. på FNs Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.
 • I vår ledningsgrupp sitter tre kvinnor och tre män. Hälften av våra avdelningschefer är kvinnor.
Hållbar energi för alla

Övergripande mål
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla.
Delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi världen.
Delmål 7.3: Fördubblad ökningen av energieffektivitet.
Delmål 7:A: Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi förser samhället med trygg och prisvärd energi.
 • Vi erbjuder moderna energitjänster som hjälper våra kunder få kontroll över sin förbrukning, sina kostnader och sin miljöpåverkan.
 • Vår fjärrvärme produceras med 90% förnybara bränslen och 34% återvunna bränslen. Endast 0,3% rent fossilt bränsle användas 2023.
 • Vi står bakom Färdplan fossilfri uppvärmning och har mål om fossilbränslefri verksamhet 2025.
 • Vi erbjuder våra kunder att klimatkompensera sin energi.
 • Vi investerar i ledningsbyggnation.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Övergripande mål
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Delmål 8.4: Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
Delmål 8.5: Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Delmål 8.6: Främja ungas anställning, utbildning och praktik.
Delmål 8.7: Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete.
Delmål 8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vår affärsmodell bygger på cirkulär ekonomi och förespråkar EUs avfallshierarki (avfallstrappan).
 • Vi är arbetsmiljöcertifierade i enlighet med ISO 45001.
 • Vi har en likabehandlingsplan och genomför lönekartläggningar.
 • Vi har en uppförandekod för leverantörer baserad bl.a. på FNs Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.
 • Vår hållbarhetspolicy har bl.a. riktlinjer för arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar samt socialt ansvar.
 • Vi erbjuder studerande att genomföra examensarbeten hos oss.
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande mål
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.
Delmål 9.4: Uppgradera alla industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi bygger ut vårt distributionsnät till nya utvecklingsområden i region..
 • Vårt distributionsnät är sammankopplat med andra nät i regionen
 • Vi har en långsiktig plan för investering och reinvestering i vårt distributionsnät.
 • Vi testar nya tekniker för att förlänga hållbarheten på äldre ledningar (relining).
 • Vi övervakar hur klimatförändring kan påverka våra anläggningar, samt gör förberedande åtgärder för att minska riskerna.

 

Hållbara städer och samhällen

Övergripande mål
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Delmål 11.6: Minska städers miljöpåverkan - bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vår fjärrvärme är en del av den cirkulära ekonomin där samhällets restprodukter tas om hand och blir nyttig energi.
 • Vår fjärrvärme har låg negativ miljöpåverkan.
 • Vi har skrivit under Färdplan för fossilfri uppvärmning.
 • Vår verksamhet ska vara fossilbränslefri 2025.
Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande mål
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.
Delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.
Delmål 12.5: Minska mängden avfall markant.
Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentlig upphandling.
Delmål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vår fjärrvärme produceras med mer än 99% förnybara och återvunna bränslen.
 • Produktionen av vår fjärrvärme bidrar till att minska mängden avfall och gifter som sprids i naturen.
 • Vi lyfter fram vikten av att följa EUs avfallshierarki i vår kommunikation.
 • Vi ställer hållbarhetskrav vid upphandlingar och våra leverantörer måste skriva under att de är införstådda med såväl vår hållbarhetspolicy som uppförandekod för leverantörer.
 • Vi stöttar Städa Sverige och är en del av projektet Städa Stockholm (tidigare Städa Södertörn).
 • Vi stöttar Natur & Miljöboken som delas ut till skolklasser.
Bekämpa klimatförändringar

Övergripande mål
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål 13.1: Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.
Delmål 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Hur vår verksamhet bidrar:

 • Vi identifierar och bygger bort risker i vårt nät relaterade till klimatförändringar, t.ex. kamrar som riskerar att översvämmas vid högre vattennivåer.
 • Vi bidrar till kommunernas klimatplan och plan för att möta klimatförändringar.

 

Verksamhetsstyrning

Vår övergripande verksamhetsstyrning utgår från ägar­direktiv och vår affärsplan. Hållbarhetsfrågor utgör en naturlig och integrerad del av hela verksamheten.

Ansvarsfördelning

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för hållbarhets­arbetet och målstyrning. Samordning av hållbarhets­arbetet hanteras av marknadsavdelningen.

Ledningssystem, ISO

Vi arbetar efter ett integrerat ledningssystem för arbetsmiljö och miljö. Systemet är certifierat enligt ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö.

Lagbevakning

För att hålla oss uppdaterade på förändringar i lagar och regelverk inom miljö- och arbetsmiljö använder vi ett digitalt lagbevakningsverktyg samt genomför vartannat år en större lagrevision med hjälp av extern part.

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy täcker områdena miljö, socialt ansvar, arbetsmiljö, ekonomi och affärsetik samt leverantörs- och inköpsansvar. Hållbarhetspolicyn ger oss vägledning i hur vi arbetar inom dessa områden och vilka värderingar vi står för. 

Uppförandekod för leverantörer

Vi har en uppförandekod för leverantörer som bygger på FN:s Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Alla våra leverantörer har fått sätta digital signatur på att de mottagit och förstått uppförandekoden.

 

Händelser och trender i omvärlden 2023

Det händer hela tiden saker i vår omvärld som påverkar såväl oss som våra ägarkommuner och kunder. Genom aktiv omvärldsbevakning säkrar vi att vi kan utvecklas i takt med vår omvärld och möta de förväntningar som ställs på oss.

En orolig omvärld och ökat cyberhot

Oroligheterna i omvärlden har ökat och terrorhotnivån höjdes under året. Även säkerhetshoten mot energibranschen har blivit större och mer allvarliga. Framför allt har cyberattacker ökat och säkerhetsarbetet har blivit allt viktigare.

Bristande tillgång på bränsle och ökade bränslepriser

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett drastiskt minskat utbud av bränslen till fjärrvärmeproduktionen och priserna har skjutit kraftigt i höjden till nivåer vi aldrig sett tidigare. En ökad konkurrens om biobränslen, minskad mängd restmaterial från byggindustrin och hög inflation har drivit upp priserna ytterligare.

Klimatutmaningar och efterfrågan på miljöprodukter

Klimatutmaningarna är ständigt närvarande och kraven på verksamheter att vara miljömedvetna har stärkts. Det gäller såväl oss som våra kunder. Fjärrvärme är ett klimatsmart och resurseffektivt sätt att värma bostäder. Samtidigt har efterfrågan på miljöprodukter såsom till exempel fossilfritt ökat och klimatkompensation ökat.

Digitalisering öppnar för affärsmöjligheter

De senaste årens snabba digitalisering och utvecklingen av digital teknik öppnar upp för nya tjänster och affärsmöjligheter. Under året blev inte minst AI-tekniken uppmärksammad. Vi ser även en ökadefterfrågan från kunder på data och information om såväl sin förbrukning som miljöpåverkan.

Kraftigt minskat bostadsbyggande

Vi verkar i en av landets mest expansiva regioner och i vårt nätområde finns omfattande planer på utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter. Samtidigt som behovet av fler bostäder är stort har dock det försämrade ekonomiska läget lett till ett näst intill totalstopp av nybyggnation.

Dialog med intressenter

För att möta omgivningens förväntningar på oss och vårt hållbarhetsarbete är det viktigt att vi har en nära
dialog med våra kunder och intressenter.

Ett exempel är Prisdialogen, ett branschgemensamt initiativ som syftar till att genom en lokal prisdialog bygga kundernas förtroende och ha stabila och förutsägbara priser. Inom ramen för Prisdialogen bjöd vi 2023 in kundrepresentanter från våra största kunder till två samrådsmöten. Utöver detta hade vi t ex återkommande träffar i ett kundforum för att i samverkan med våra kunder ta fram en ny prismodell och under hösten två större kundträffar som alla kunder i kategorin näringsidkare var inbjudna till.